Polityka prywatnościKlauzula informacyjna/polityka prywatności

Biura podróży BIACOMEX S.A.

 

Informacja przekazywana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) , zwanego dalej RODO.

 

Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych osobowych, firma  Biacomex S.A. przekazuje Państwu poniższe informacje:

 

Administrator danych i jego dane kontaktowe

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych na etapie poszukiwania imprezy turystycznej jest Biacomex S.A. ul. Elewatorska 11/1, Białystok zwany dalej ADO. Z ADO można się skontaktować
za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@biacomex.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby. Jednocześnie wyjaśniamy, że w związku z zawarciem i realizacją umowy o udział w imprezie turystycznej administratorem podanych przez Państwa danych osobowych zostanie organizator turystyki, z którym zawrzecie Państwo umowę. W związku z zawarciem i realizacją umowy ubezpieczenia podróżnego administratorem podanych przez Państwa danych osobowych zostanie ubezpieczyciel, z którym zawrzecie Państwo umowę.
W związku z zakupem biletu lotniczego, autokarowego, kolejowego, promowego, administratorem Państwa danych zostanie przewoźnik. W sytuacji zaś rezerwacji i wykupu miejsc hotelowych administratorem Państwa danych będzie hotel. Analogicznie dotyczy to innych podmiotów świadczących usługi parkingowe, lotniskowe, wynajmu samochodów itp. Biacomex  S.A. będzie wtedy podmiotem przetwarzającym podanych przez Państwa danych osobowych w imieniu organizatora turystyki oraz w imieniu ubezpieczyciela, w imieniu przewoźnika etc.  

Niezależnie od powyższego Biacomex S.A. jest administratorem podanych przez Państwa niezbędnych danych osobowych w celu promocji oferowanych usług w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych a także wówczas gdy  sam jest przewoźnikiem czy też organizatorem wycieczki lub imprezy turystycznej.

 

Inspektor ochrony danych i jego dane kontaktowe

Biacomex S.A.  powołał inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować
za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@biacomex.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby ADO.

 

Przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu umożliwienia zawarcia, a następnie realizacji umowy np. o udział w imprezie turystycznej
  z organizatorem turystyki, umowy ubezpieczenia podróżnego z ubezpieczycielem, zakupu biletu autokarowego, lotniczego, kolejowego, promowego, zakupu usługi hotelowej etc.  a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO w celu opieki i kontaktu w sprawach związanych z rezerwowaną za naszym pośrednictwem imprezą turystyczną - na podstawie art. 6 ust. 1 b i f RODO ,
 2. w celu promocji oferowanych przez ADO usług, jeśli wyrazicie Państwo chęć otrzymywania od ADO informacji handlowych, a także w celu poznania Państwa preferencji, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dzięki temu będziemy mogli dopasować usługi i dostarczane Państwu treści adekwatne do oczekiwań - na podstawie art. 6 ust. 1 a  i f RODO
 3. w związku z koniecznością wykonania ciążących na ADO obowiązków prawnych, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych za naszym pośrednictwem umów o udział w imprezie turystycznej,  umowy ubezpieczenia podróżnego, a także innych umów zawartych z nami
  – na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO.                                  
 4. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu obrony naszych praw
  i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się
  z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu - na podstawie art. 6 ust. 1  f  RODO.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Udostępnianie danych innych osób

Udostępniając dane osobowe innych osób (np. innego uczestnika imprezy turystycznej w celu rezerwacji
lub zawarcia umowy bądź z wolą wspólnego zakwaterowania, osoby kontaktowej w razie wypadku, osoby rezygnującej z imprezy turystycznej w celu przejęcia przez Państwa rezerwacji), deklarujecie Państwo, iż mają one świadomość celów i sposobów przetwarzania przez nas ich danych osobowych, wyrażają na to zgodę,
a Państwo jesteście upoważnieni do udostępniania nam tych danych.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej  i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Państwa dane osobowe. W przypadku przetwarzania w celach marketingowych,
przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Państwem, a jeśli cofniecie Państwo zgodę do momentu cofnięcia zgody.

 

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom, które uczestniczą w wykonaniu umowy przez ADO (np. Touroperatorom, przewoźnikom, dostawcom usług hotelowych, parkingowych, lotniskowych), oraz/lub świadczą mu usługi podwykonawcze,  organizacyjne, prawne, doradcze i techniczne (np. dostawcy usług IT, firmy świadczące usługi kurierskie),
a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Państwa prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Udzieloną ADO zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność
z prawem wykorzystania Państwa  danych przed cofnięciem takiej zgody). Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa.
To, z którego z prawa będziecie Państwo mogli skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez ADO Państwa danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,  iż przetwarzanie Państwa  danych jest niezgodne z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.